GIẤY MỜI

GIẤY MỜI

UBND HUYỆN MỘC CHÂU KHỐI THI ĐUA TH Số: 01/GM-TĐTH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc