Sinh hoạt chuyên môn: Hướng dẫn học sinh học trực tuyến trong thời gian nghỉ học phòng tránh dịch bệnh Covid-19.