CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ GIAO BAN THI ĐUA KHỐI TIỂU HỌC LẦN I Năm học 2016 – 2017

UBND HUYỆN MỘCCHÂU

KHỐI THI ĐUA TIỂU HỌC

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                             TT Nông trường, ngày 17  tháng 02  năm 2017

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ GIAO BAN THI ĐUA KHỐI TIỂU HỌC LẦN I

Năm học 2016 – 2017

 

 

 

 
TT Thời gian(Dự kiến ngày 24/2/2017) Nội dung Người thực hiện
1 14h – 14h15 Tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu Đồng chí Nguyễn Thị Hải
2 14h15 – 14h30 Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác thi đua khen thưởng khối tiểu học năm học 2016 -2017 Đồng chí Trần Quốc Phương
3 14h30 – 15h30 Thảo luận thống nhất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học
Thực hiện các phong trào thi đua bằng những hoạt động hiệu quả, thiết thực, phù hợp… Trường Tiểu học Mộc Lỵ
 Lựa chọn các hình thức học tập, hình thức dạy học…tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. Trường Tiểu học Tây Tiến
Nâng cao chất lượng giáo dục và tham gia các kỳ thi Olympic. Trường Tiểu học 8-4
Thực hiện công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức lối  sống, kĩ năng sống cho học sinh tiểu học. Trường Tiểu học 19-5
4 15h30 – 16h Ý kiến chỉ đạo Đồng chí Nguyễn Mạnh Lân
5 16h – 16h30 Thông qua dự trù kinh phí cho hoạt động thi đua của khối tiểu học. Trưởng khối
6 17h Kết thúc Hội nghị                      Trưởng khối