GIẤY MỜI

UBND HUYỆN MỘC CHÂU

KHỐI THI ĐUA TH

Số: 01/GM-TĐTH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Nông Trường, ngày 17  tháng 02  năm 2017

 

GIẤY MỜI

Dự Hội nghị giao ban triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng

khối các trường TH lần I năm học 2016 – 2017

 

 

 

Kính gửi: Các trường tiểu học trên địa bàn huyện Mộc Châu

Căn cứ Hướng dẫn số 1479/HD-BTĐKT ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn tổ chức cụm, khối thi đua của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đề nghị tặng “Cờ Thi đua của Chính phủ”, Cờ Thi đua cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân chia cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Công văn số 1691/SGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn hoạt động thi đua khối năm học 2016-2017;

Công văn số 397/PGD&ĐT ngày 14/9/2016 của PGD&ĐT Mộc Châu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2016-2017;

Thực hiện Công văn số 44/PGD&ĐT ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu về việc hướng dẫn hoạt động thi đua khối năm học 2016 2017,

Trường Tiểu học 8-4 (Trưởng khối tiểu học) trân trọng kính mời các đồng chí đến dự Hội nghị giao ban triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng khối các trường TH lần I năm học 2016 – 2017.

  1. Người mời:

– Đồng chí Trần Quốc Phương – Hiệu trưởng trường Tiểu học 8-4. Trưởng khối thi đua khen thưởng khối các trường tiểu học năm học 2016 – 2017.

  1. Thành phần mời:

– Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo – Chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng khối các trường tiểu học;

– Chủ tịch Công đoàn Giáo dục và Đào tạo;

– Viên chức phụ trách công tác chuyên môn cấp TH Phòng Giáo dục và Đào tạo;

– Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường TH;

  1. Thời gian: 1/2 ngày, từ 14 giờ 00 phút, ngày 24/02/2017.
  2. Địa điểm: Trường Tiểu học 8-4,Tiểu khu Xưởng Sữa, Thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Đây là Hội nghị giao ban quan trọng triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng khối các trường TH lần I năm học 2016 – 2017, đề nghị các đồng chí theo thành phần đến dự họp đúng giờ./.

Nơi nhận:                                                                   

– Như kính gửi;

– Lưu VT..

 

 

TRƯỞNG KHỐI THI ĐUA

(Đã ký)

 

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG TIỂU HỌC 8-4

Trần Quốc Phương