Triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng khối các trường tiểu học năm học 2016 – 2017

UBND HUYỆN MỘCCHÂU

KHỐI THI ĐUA TIỂU HỌC

Số: 01/KHTĐ-TH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

      Mộc Châu, ngày 17 tháng 02  năm 2017

KẾ HOẠCH

Về việc triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng

khối các trường tiểu học năm học 2016 – 2017

 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 1479/HD-BTĐKT ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương về việc hướng dẫn tổ chức cụm, khối thi đua của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đề nghị tặng “Cờ Thi đua của Chính phủ”, Cờ Thi đua cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân chia cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Công văn số 1691/SGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn hoạt động thi đua khối năm học 2016-2017;

Công văn số 397/PGD&ĐT ngày 14/9/2016 của PGD&ĐT Mộc Châu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2016-2017;

Thực hiện Công văn số 44/PGD&ĐT ngày 19 tháng 01 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu về việc hướng dẫn hoạt động thi đua khối năm học 2016 2017,

Trường Tiểu học 8-4 (Trưởng khối Tiểu học) xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng khối các trường tiểu học năm học 2016 – 2017 như sau:

          I – MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Mục đích

Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ giáo viên, công nhân viên về vai trò, tác dụng của phong trào thi đua yêu nước, coi đó là động lực to lớn thúc đẩy sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo phát triển.

Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; Tăng cường giao lưu, học tập trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, thực hiện tốt công tác thi đua trong khối, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học

Tôn vinh những tập thể tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học 2016 – 2017. Trình Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, đề nghị UBND tỉnh Sơn La tặng cờ dẫn đầu khối tiểu học năm học 2016 – 2017.

  1. Yêu cầu

Công tác kiểm tra thi đua

– Việc đánh giá, tổ chức phong trào thi đua phải đảm bảo sự đồng thuận, nhất trí cao trong đơn vị nhà trường và các trường trong khối.

– Các báo cáo, đánh giá, thủ tục hồ sơ, các hoạt động kiểm tra thẩm định, bình xét thi đua khen thưởng phải đảm bảo đúng theo hướng dẫn của Ngành, Ban Thi đua – Khen thưởng huyện, tỉnh, đảm bảo khách quan, trung thực, tránh chồng chéo, lãng phí, đảm bảo kế hoạch về thời gian, đầy đủ các nội dung theo hướng dẫn, chất lượng, hiệu quả.

II – KẾ HOẠCH, THỜI GIAN, NỘI DUNG, KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THI ĐUA

  1. Kế hoạch, thời gian, nội dung giao ban

* Giao ban lần 1:

Thời gian:  Dự kiến 14h00 ngày 24 tháng 02 năm 2017.

Địa điểm: Trường Tiểu học 8-4.

Thành phần: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, chỉ đạo khối tiểu học; Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục; chuyên viên phụ trách công tác thi đua của ngành; Trưởng khối thi đua khối THCS, Trưởng khối thi đua khối mầm non;  Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở các trường thuộc khối tiểu học.

 Nội dung:

Việc thực hiện các nhiệm vụ tại Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 12/7/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 1116/SGD&ĐT-GDPT ngày 09/9/2016 của Sở GD&ĐT Sơn La về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2016-2017; Công văn số 397/PGD&ĐT ngày 14/9/2016 của PGD&ĐT Mộc Châu về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2016-2017.

Triển khai Kế hoạch thực hiện công tác thi đua khen thưởng khối các trường tiểu học năm học 2016 – 2017.

Thảo luận, thống nhất các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016 – 2017.

Tham luận: Trao đổi học tập kinh nghiệm với các đơn vị điển hình tiên tiến về công tác thi đua khen thưởng.

Thông báo dự trù kinh phí cho hoạt động của khối thi đua tiểu học năm học 2016 – 2017.

Đăng kí thi đua năm học 2016 – 2017. Khối trưởng tổng hợp báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành và lập kế hoạch khảo sát.

Cung cấp số điện thoại, gmail của Hiệu trưởng (Phó Hiệu trưởng), Chủ tịch Công đoàn, cán bộ phụ trách công tác thi đua cho trưởng khối.

Giao ban lần 2:

Thời gian:  Dự kiến ngày 24 tháng 5 năm 2017.

Địa điểm: Trường Tiểu học 8-4.

Thành phần: Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo khối, Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục; Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ sở các trường thuộc khối tiểu học.

Hồ sơ các trường  

Các báo cáo và biểu mẫu năm học gửi trước 20 tháng 5 năm 2017.

Nội dung:

– Tổng kết đánh giá các chỉ tiêu kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tâm năm học 2016 – 2017:

+ Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố kết quả các cuộc vận động chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

+ Tiếp tục thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng các hoạt động:

Giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá.

Đẩy mạnh các giải pháp nhằm xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp; tổ chức cho học sinh thực hiện lao động vệ sinh trường, lớp học và các công trình trong khuôn viên nhà trường; đủ nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh và giáo viên, có chỗ vệ sinh phù hợp cho học sinh khuyết tật.

+ Các đơn vị trường học xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục lí tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, các hình thức tổ chức sinh động, tạo môi trường giáo dục lành mạnh phù hợp với thực tế của đơn vị mình để đạt hiệu quả cao nhất.

Tổ chức cho giáo viên ký cam kết trách nhiệm với nhà trường, Hiệu trưởng nhà trường ký cam kết với phòng Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện giáo dục lý tưởng đạo đức, lối sống cho học sinh.

–  Kết quả công tác thi đua của các đơn vị thực hiện trên 14 lĩnh vực công tác.

– Bình chọn đơn vị dẫn đầu khối thi đua trong năm học.

– Bầu đơn vị làm trưởng khối năm học 2017 – 2018.

  1. Nội dung, hình thức kiểm tra, đánh giá cho điểm và bình bầu công tác thi đua năm học 2016 – 2017.

Nội dung

– Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc phân chia cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh Sơn La;

– Căn cứ Công văn số 1691/SGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La về việc hướng dẫn hoạt động thi đua khối năm học 2016-2017;

Hình thức

Bình xét các danh hiệu thi đua:

Theo đăng ký của các trường (nộp Ban Thi đua – Khen thưởng ngành  và Trưởng khối từ đầu năm học);

– Kết quả theo báo cáo sơ kết học kì I, tổng kết năm học 2016 – 2017. (có các bảng biểu chi tiết kèm theo báo cáo).

–  Kết quả bình xét Thi đua – Khen thưởng của các đơn vị  cuối năm học gửi Ban Thi đua – Khen thưởng ngành và Trưởng  khối.

– Kết quả khảo sát của Ban Thi đua – Khen thưởng ngành và Khối đối với các đơn vị đăng ký khen cao: Cờ dẫn đầu khối, Bằng khen của Thủ tướng chính phủ, Huân chương Lao động…. cho các tập thể.

  1. Tổ chức kiểm tra khảo sát công tác thi đua.

– Căn cứ hình thức khen thưởng các đơn vị trong khối đã đăng ký, trưởng khối thi đua cùng Ban Thi đua – Khen thưởng ngành phân công các đoàn kiểm tra, khảo sát công tác thi đua đối với các đơn vị đề nghị khen cao.

– Nội dung và hồ sơ kiểm tra, thẩm định:

+ Đơn vị được kiểm tra có trách nhiệm báo cáo quá trình thực hiện các lĩnh vực công tác. Đánh giá kết quả công tác đạt được trong năm học. Những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

+ Bảng tự chấm điểm theo từng nội dung các lĩnh vực công tác (14 lĩnh vực công tác).

+ Các tài liệu liên quan đến các lĩnh vực công tác để minh chứng cho các nội dung và số liệu  báo cáo.

Lưu ý

– Đăng ký và xét các danh hiệu thi đua của tập thể và cá nhân cần chú ý bám sát theo Nghị định 42/2010/NĐCP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua – Khen thưởng; Nghị định số 65-2014/NĐCP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật sửa đổi bổ sung của Luật Thi đua – Khen thưởng 2013; Quyết định số 24/2014/ QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La Quyết định Ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Sơn La.

– Các biểu mẫu theo hướng dẫn của Ban Thi đua – Khen thưởng ngành; các biểu mẫu báo cáo khác do trưởng khối gửi cho các đơn vị trên trang Website của Phòng Giáo dục và Đào tạo Mộc Châu.

          III- KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CỤ THỂ

 
STT Thời gian Nội dung công việc Đơn vị

thực hiện

Ghi chú
1 Tháng 01 năm 2017

 

– Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo công tác thi đua năm học 2016 – 2017.

– Xây dựng kế hoạch thực hiện.

– Các đơn vị TĐ khối.

 

-Trưởng khối

 
2 Tháng 02 năm 2017 – Các đơn vị nộp đăng ký thi đua với Thường trực thi đua khen thưởng ngành và nộp các biểu bảng đăng kí thi đua.

– Giao ban thi đua lần 01.

– Các đơn vị TĐ khối.

 

 

-Trưởng khối chủ trì

 
3 Tháng 3 năm 2017

 

– Tiếp tục triển khai, thực hiện công tác thi đua năm học 2016 – 2017. – Các đơn vị TĐ khối.

 

 
 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

Tháng 4 năm 2017

 

– Phân công kiểm tra, khảo sát các đơn vị đăng ký khen cao và chuẩn bị các biểu mẫu phục vụ công tác kiểm tra, khảo sát.

– Hướng dẫn (nếu có) các đơn vị chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện các lĩnh vực năm học 2016-2017, chuẩn bị các loại hồ sơ thi đua phục vụ công tác kiểm tra, khảo sát thi đua

– Thi đua, khen thưởng ngành + Trưởng khối

 

 

– Thi đua, khen thưởng ngành + Trưởng khối

 
5

 

Tháng 5 năm 2017

 

– Tiến hành kiểm tra, khảo sát các đơn vị đăng kí khen cao và hoàn thiện hồ sơ kiểm tra.

– Chuẩn bị nội dung giao ban tổng kết công tác thi đua.

– Các đơn vị hoàn thành báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học

– Thi đua, khen thưởng ngành + Trưởng khối

– Trưởng khối

– Các đơn vị TĐ khối.

 
– Giao ban khối lần 2: Tổng kết công tác thi đua năm học 2016 – 2017 và bầu đơn vị là trưởng, khối năm học 2017 – 2018.

– Trưởng khối tổng hợp, hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học, tổng hợp phong trào thi đua của khối, phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua năm học 2017 – 2018.

– Hoàn thiện báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 báo cáo Ban Thi đua – Khen thưởng ngành.

– Hoàn thiện hồ sơ thi đua gửi Ban Thi đua – Khen thưởng ngành.

– Các đơn vị TĐ khối.

 

 

 

– Trưởng khối

 

 

 

 

 

 

– Trưởng khối

 

 

– Trưởng khối

 

 

 

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách, chỉ đạo khối thi đua chỉ đạo Trường tiểu học 8-4 (trưởng khối tiểu học chuẩn bị nội dung tổ chức hội nghị giao ban, chuẩn bị kế hoạch giao ban, báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành.
  2. Phối hợp với các đơn vị thi đua khối tiểu học chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, nội dung cho các hội nghị giao ban. Sau hội nghị giao ban tổng hợp kết quả báo cáo Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành.

Trên đây là kế hoạch tổ chức và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng khối các trường tiểu học năm học 2016 – 2017. Trong quá trình thực hiện nếu có khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về khối trưởng – Trường tiểu học 8-4 (số ĐT: 0212. 3.866. 305) để cùng trao đổi, thống nhất thực hiện./.

 

Nơi nhận                                                              

– LĐ Phòng GD&ĐT (b/c);

– Công đoàn GD&ĐT (b/c);

– Đ/c Nguyễn Mạnh Lân (c/đ);

– Các trường trong khối tiểu học(t/h);

– Lưu NT.

 

TRƯỞNG KHỐI THI ĐUA

(Đã ký) 

 

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG TIỂU HỌC 8-4

Trần Quốc Phương